1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Viktor Ronchetti, Ulica poľovníkov 4707/18, 949 01 Nitra – Párovské Háje, IČO: 46 413 049, (ďalej len predávajúci)  a kupujúceho, (ďalej len kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.victoriashop.sk (ďalej len victoriashop.sk) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (daľej len Kúpna zmluva). (Predávajúci a Kupujúci spolu daľej len Zmluvné strany)

Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (daľej len E-obchod) na victoriashop.sk
OP  vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na victoriashop.sk.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z .z . o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z .z . o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedotknuté.
Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom E- obchodu na victoria-shop.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E- obchodu victoriashop.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E- obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na victoriashop.sk

Kontaktné údaje predávajúceho: victoriashop.sk

Kontaktná adresa: Ronchetti Viktor – Victoria-shop, Ulica poľovníkov 4707/18, 949 01, Nitra – Párovké Háje

Reklamačná adresa: Ronchetti Viktor – Victoria-shop, Ulica poľovníkov 4707/18, 949 01, Nitra – Párovské Háje

Tel: O2 0948 844 303

E-mail: obchod@victoriashop.sk

2. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je zaväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou(na ne e-mailovú Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, Kupujúci je povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: obchod@victoriashop.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ kontakt (telefón a e-mailová adresa);
 • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 • Množstvo objednávaného tovaru;
 • Spôsob zabalenia tovaru (štandardné alebo darčekové);
 • Adresa miesta dodania tovaru(ak nebude tento údaj vyplnený, bude objednávka doručená na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 • okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim inak ako je uvedené v OP;
 • Objednávanie v našom e-shope je možné aj bez registrácie zákazníka., výhradne pre územie SR.

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému doplneniu.
Okamihom doručenia údajov spresňujúcich resp. doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

3. Storno objednávky

Kupujuci ma právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej závaväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

 • V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu Kúpnej ceny bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote do 15-tich kalendárnych dní.

4. Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom victoria-shop.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upravit (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na victoria-shop.sk s tým že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na victoria-shop.sk. Takáto úprava sa nevzťahuje na tovar Kupujúcim už objednaný. V prípade ak sa na victoria-shop.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať tovar za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu

5. Poštovné a balné

Predávajúci si balné neúčtuje.

Predávajúci si účtuje poštovné vo výške:

 • Doručenie na dobierku: 3,50 EUR. Slovenská pošta 2.trieda. Balík na poštu.
 • Doručenie cez Packeta: 3,00 EUR. Doručenie na výdajné miesto Z-point Packeta
 • Poplatok za dobierku – (+1 €).
 • Platba vopred prevodom na účet: 3,50 EUR. Slovenská pošta 2.trieda. Balík na poštu.
 • Platba vopred prevodom na účet: 3,00 EUR. Doručenie na výdajné miesto Z-point Packeta

6. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR.

Prehľad možností úhrad za tovar:

 • Platba pri dodávke na dobierku: Tovar bude odoslaný Kupujúcemu prostredníctvom zvoleného dopravcu a uhradený po jeho prevzatí.
 • Platba vopred prevodom na účet: Pri tomto spôsobe je Kupujúcemu zaslaný tovar ihneď po pripísaní platby celej sumy tovaru na účet victoriashop.sk. E-mailom Vám bude zaslaná faktúra s potrebnými údajmi pre platbu bankovým prevodom. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky.

7. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 30 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Pre vybrané modely Predávajúci špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stranke vybraného produktu. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu dodania uvedenú Kupujúcim v objednávke. Kuriérska služba zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom- kuriérsku službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohoto dôvodu. za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Tovar dodáva Predávajúci výhradne na území Slovenskej republiky.

8. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpeného u Predávajúceho je pri jeho dodaniu Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru) , ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradť náklady vzniknuté riešením tejto situácie.

9. Vrátenie tovaru

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia dobierky, podľa § 3ods. 1 písm. h). Peniaze Vám budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

• Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na našu adresu spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy.

• V prípade vrátenia tovaru, tento nikdy neodosielajte na našu adresu formou dobierky, takto vrátený tovar nebude prevzatý.

• Vrátený tovar posielajte na adresu: Ronchetti Viktor – Victoria-shop, Ulica poľovníkov 4707/18, 949 01, Nitra – Párovké Háje

• Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neznečistený, kompletný so všetkými visačkami a štítkami a v pôvodnom obale.
Formulár na odstúpenie od zmluvy tu

Vzhľadom k charakteru tovaru nám tento posielajte späť najlepšie v obaloch ktorých vám je tovar doručený, resp. v kartónových škatuliach. V žiadnom prípade nie v baliacich papieroch či v obálkach a pod.

Pri splnení horeuvedených podmienok bude kupujúcemu vrátená čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení týchto podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude odosielateľovi vrátený späť.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a v nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Predávajúci nevyda údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou subdodávaťeľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E- obchodu na victoria-shop.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciam za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpism.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášt skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

11. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

12. Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na victoria-shop.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predajca nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na victoria-shop.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zatažuje Kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na victoria-shop.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácii na victoria-shop.sk.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary na victoria-shop.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmenit alebo doplniť. Zmeny a doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na victoria-shop.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory , ktoré medzi nimi vzniknú z právných vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu , Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP Predávajúceho.